Čestné vyhlásenie

 
 
 
 

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie

Osoba kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“), ktorá prostredníctvom webovej stránky spoločnosti LP-TRADE HOLDING, s.r.o., ICO: 52239802, J.Milca 48, 01001 Žilina, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina 71810/L(ďalej len „LP-TRADE HOLDING“) doručila spoločnosti LP-TRADE HOLDING objednávku na kúpu tovaru – ochranný respirátor (respiračné rúško) KB95 – 2 ks (ďalej len „Tovar“) potvrdením obsahu tohto dokumentu


čestne vyhlasuje,
 

že si uvedomuje, že zákonom č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Zákon 69/2020“) bol zavedený zákaz predaja Tovaru osobám iným, ako sú uvedené v § 4 ods. 1 Zákona 69/2020 a v tejto súvislosti vyhlasuje a spoločnosť LP-TRADE HOLDING ubezpečuje, že spĺňa aspoň jednu z nižšie uvedených predpokladov:

 1. je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 578/2004“), ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky;
 2. je zdravotníckym pracovníkom podľa § 27 Zákona 578/2004, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky;
 3. je orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy;
 4. je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom, ktorá je podľa § 6 ods. 1 písm. j) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinná zabezpečovať Tovar a vykonáva práce uvedené v prílohe zákona č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, medzi ktoré patria nasledujúce činnosti:
  1. práca s nebezpečnými látkami;
  2. práca v nádržiach, v obmedzených priestoroch, v priemyselných zariadeniach a priestoroch s nedýchateľným ovzduším, napríklad so škodlivinami alebo s nedostatkom kyslíka;
  3. práca v blízkosti sadzobne vysokej pece;
  4. práca v blízkosti plynových konvertorov a plynového potrubia vysokej pece;
  5. práca v blízkosti miesta odpichu vysokej pece s výskytom dymov obsahujúcich ťažké kovy;
  6. vymurúvanie pecí a lejacích panví s výskytom vysokej prašnosti;
  7. práce v zariadeniach s vysokou prašnosťou;
  8. likvidácia následkov havárií, pri zdolávaní požiarov;
  9. práca v šachtách, stokách a ďalších podzemných priestoroch súvisiacich s kanalizáciou;
  10. práca v mraziarňach s nebezpečenstvom úniku chladiaceho média;
  11. nanášanie náterových látok;
  12. ťažba, úprava a zušľachťovanie nerastov s vysokou prašnosťou;
  13. strojové brúsenie dreva;
  14. zdravotné vyšetrenie a ošetrenie;
  15. práca v archívoch;

pri ktorých je používanie Tovaru nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia;

 1. právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad pre dohľad“);
 2. právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá poskytuje pohrebné služby na území Slovenskej republiky;
 3. zamestnancom súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska Úradu pre dohľad;
 4. osobou, pri ktorou na to existujú zdravotné dôvody uvedené v zozname diagnóz ustanovených vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Vyhláška“) a spĺňa podrobnosti o poskytovaní Tovaru určené Vyhláškou;
 5. osobou, ktorá distribuuje Tovar na území Slovenskej republiky a ktorá má sídlo alebo miesto výkonu podnikania na území Slovenskej republiky a ktorá Tovar ďalej predáva alebo prevádza iba osobám uvedeným v písmenách a) až h) tohto čestného vyhlásenia.

Zároveň Kupujúci potvrdením tohto čestného vyhlásenia berie na vedomie, že:

 1. porušenie zákazu predaja Tovaru iným osobám, ako tým, ktoré spĺňajú niektorý z vyššie uvedených predpokladov pre kúpu Tovaru podľa § 4 ods. 1 Zákona 69/2020, zakladá skutkovú podstatu správneho deliktu, za ktorý môže Slovenská obchodná inšpekcia uložiť spoločnosti LP-TRADE HOLDING pokutu od 1.000 do 10.000 EUR;
 2. potvrdením obsahu tohto čestného vyhlásenia Kupujúcim napriek tomu, že Kupujúci nespĺňa niektorý z vyššie uvedených predpokladov pre kúpu Tovaru podľa § 4 ods. 1 Zákona 69/2020, môže spoločnosti LP-TRADE HOLDING vzniknúť škoda vo forme pokuty uvedenej v písm. a).